"Speditøraftalen"

Aftale om kørsel

Mellem undertegnede speditør/disponent, herefter benævnt "Disponenten" og undertegnede chauffør indgåes følgende aftale om kørsel uanset reglerne i forordningerne EØF 3020/85 og EØF 3821/85.

1. Disponenten betaler enhver bøde der måtte forekomme som følge af overtrædelser. Herunder også skattekrav.

2. Disponenten betaler vognmanden enhver udgift denne måtte blive påført som følge af overtrædelser.

3. Hvor overtrædelser medfører at chaufføren ikke kan udføre sit arbejde som følge at fratagelse af kørekort eller pådømmelse af et kørselsforbud i et eller flere lande, betaler disponenten chaufføren en løn så denne har samme nettoindkomst, som et gennemsnit af de sidste 6 arbejdsuger inden den udløsende hændelse, indtil chaufføren igen kan passe sit normale arbejde. Såfremt forholdet bliver længerevarende reguleres med samme forhold som eksportoverenskomsten.

Der kan ikke forlanges modydelser i denne tid.

Ligesom chaufføren er fri til at tage et andet arbejde som lovligt kan udføres under iagttagelse af de givne forhold.

4 Aftalen gælder også hvor frakendelse, bøder eller forbud pådømmes efter at arbejdsforholdet er ophørt.

5. Disponenten ringer til bilen hver halve time i den tid der køres i forbindelse med overtrædelsen. Dvs. fra kørslens start efter et dagligt hvil af mindst 9 timer og indtil næste daglige hvil af mindst 9 timer.

Første gang disponenten undlader/glemmer at ringe bliver telefonen slukket og bilen kørt ind på første egnede holdeplads, hvor der så afholdes et 11 timers hvil.

6. Disponenten afgiver løbende anvisninger omkring skift af skiver før, under og efter overtrædelsen.

7. Disponenten leverer et kreditkort hvor der er indestående nok til at dække evt. øjeblikkelige bødekrav.

Som disponent:_________________________________________

Som dennes økonomisk ansvarlige:

Navn:____________________________

Stilling:___________________________

Firma:_____________________________

Som chauffør:_____________________________Jeg er ikke så naiv at jeg tror på at der findes speditører/disponenter der vil skrive under på denne aftale.

Derfor er det også kun et oplæg til at få nogle mennesker (disponenter) til at indse hvad det de forlanger af chaufførere kan komme til at betyde af tab.

Opdateret d. 25.1.2003